Avís legal i política de privacitat

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL manifesta que el domini www.fisasnavarro.com es propietat de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL, amb CIF B-43802115, i amb domicili a Carretera del Pla, n. 241, nau 3, 43800 Valls (Tarragona).

Que MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 2078, Foli 20 i Fulla T-31044.

MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer responsabilitat de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL, i seu social a Carretera del Pla, n. 241, nau 3, 43800 Valls (Tarragona).

Les dades facilitades a traves del apartat Contacte seran incorporades en un fitxer denominat “contactes”. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que es mantingui la relació jurídica o motiu que legitima el seu tractament.

Les dades facilitades a través del’apartat Treballa amb nosaltres seran incorporades en un fitxer denominat RECURSOS HUMANS. La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar les persones que contactin amb finalitats laborals. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades mentre perduri el procés de selecció i posteriorment durant un any.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al domicili de la Carretera del Pla, n. 241, nau 3, 43800 Valls (Tarragona) o per correu electrònic a administracion@fisasnavarro.com
Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL
MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. MOTLLES I MATRIUS FISAS NAVARRO SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.